TOETREDINGSVOORWAARDEN TOT DE CULTUURRAAD


(download als pdf bestand)

1. Wie kan er lid worden?

 • Deskundigen inzake cultuur, woonachting in de gemeente.
 • Culturele verenigingen en organisaties, zowel privaat als publiek, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
 • Culturele instellingen en organisaties, zowel privaat als publiek, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

2. Waarom lid worden?

 • De vereniging, organisatie, instelling of deskundige krijgt via de cultuurraad inspraak in het lokaal cultuurbeleid.
 • De vereniging, organisatie of instelling kan aanspraak maken op een gemeentelijke subsidie op basis van hun jaarlijkse activiteiten.
 • De vereniging, organisatie of instelling kan gebruik maken van enkele gemeentelijke subsidiereglementen (toelage voor jubilerende verenigingen, tussenkomst in de huur van een zaal).
 • De vereniging, organisatie, instelling of deskundige kan op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief advies uitbrengen over culturele aangelegenheden in Herentals.

3. Hoe kan je lid worden?

 • Een brief richten aan het college van burgemeester en schepenen,
  Augustijnenlaan 30 in 2200 Herentals.

  Wat vermelden in deze brief?

  Culturele verenigingen, instellingen of organisaties:

  • Aanvraag tot toetreding tot de Herentalse cultuurraad, ondertekend door de voorzitter en twee bestuursleden.
  • Stichtingsdatum (minstens één jaar bestaan) en structuur van de vereniging (naam en adres van secretaris, voorzitter, penningmeester, aantal leden, ...).
  • Activiteitenverslag van het voorbije jaar bijvoegen.
  • Doelstellingen van de vereniging verduidelijken.

  Individuele leden (deskundigen):

  • Persoonlijke gegevens (minstens 18 jaar oud zijn, geen politiek mandaat uitoefenen, in Herentals wonen).
  • Een specifieke motivatie voor kandidaatstelling opgeven.

 • Na goedkeuring van de toetreding een afgevaardigde en plaatsvervanger aanduiden (minstens 18 jaar oud zijn en geen politiek mandaat uitoefenen).

4. Hoe verloopt de verdere procedure?

 • De cultuurdienst maakt het dossier van de vereniging, organisatie, instelling of deskundige over aan de cultuurraad voor advies.
 • Het dossier wordt samen met het advies van de cultuurraad voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt een definitieve beslissing over de toetreding.
 • Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt elke vereniging, organisatie, instelling of deskundige schriftelijk op de hoogte gebracht.