CULTUURPRIJS HERENTALS - REGLEMENT

(download het reglement als pdf)

Algemene bepalingen

 1. Dit reglement heeft betrekking op Herentals en haar deelgemeenten, met name Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. In de verdere bepalingen wordt de naam Herentals dan ook gebruikt als verzamelnaam voor deze drie deelgemeenten.
 2. De Herentalse cultuurraad reikt jaarlijks een cultuurprijs uit met als doel het culturele leven in Herentals aan te moedigen, te promoten en te waarderen. De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of vereniging die in het afgelopen culturele jaar een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het vlak van letterkunde, toneel, muziek, dans, geschiedenis, volkskunde, fotografie, film, schilderkunst, beeldende kunst,… of die in het afgelopen culturele jaar op een andere wijze een verdienstelijke bijdrage geleverd heeft aan de cultuurbeleving in Herentals.
 3. De cultuurprijs heeft uitsluitend betrekking op een culturele activiteit die plaatsvond in het voorbije culturele jaar in Herentals. Het culturele jaar loopt van 1 september vorig jaar tot 31 augustus van het huidig jaar.
 4. De cultuurprijs is een ereprijs en wordt gesymboliseerd in een beeldje. De prijs wordt uitgereikt tijdens een openbare plechtigheid in het begin van het burgerlijke jaar. Tijdens deze plechtigheid wordt de winnaar van de cultuurprijs bekendgemaakt. Alle kandidaten, alsook de personen die de kandidaturen hebben voorgedragen worden op de uitreiking uitgenodigd. De winnaar van de cultuurprijs wordt ook via de plaatselijke pers aan het grote publiek bekendgemaakt.
 5. De cultuurprijs is ondeelbaar en kan slechts aan één kandidaat – persoon of vereniging – worden toegekend.
 6. Indien er geen kandidaturen zijn of indien het bestendig bureau oordeelt dat geen van de kandidaturen aan de nodige voorwaarden voldoet of een voldoende belangrijke verdienste op cultureel vlak vertegenwoordigt, dan kan het bestendig bureau ervoor opteren om de prijs voor het desbetreffende jaar niet toe te kennen. De kandidaten worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.
 7. De cultuurprijs kan in principe meerdere keren toegekend worden aan eenzelfde persoon of vereniging, echter met een tussentijd van minstens 3 jaar.
 8. Rond de genomen beslissing wordt geen correspondentie gevoerd.

Voorwaarden

 1. Iedere inwoner van Herentals en iedere vereniging die haar werking heeft in Herentals kan een kandidatuur voordragen. Personen die zetelen in het Bestendig Bureau van de cultuurraad kunnen geen kandidaturen voordragen.
 2. De kandidaat is ofwel een persoon die woonachtig is in Herentals, ofwel een vereniging die haar maatschappelijke zetel heeft in Herentals of er haar werking ontplooit.
 3. De kandidatuur gebeurt schriftelijk en moet worden ingediend bij de Herentalse dienst Cultuurbeleid vóór 30 november van het kalender jaar waarop de kandidatuur betrekking heeft.
 4. De kandidatuur dient de volgende informatie te bevatten:
  • Naam, hoedanigheid en contactgegevens van de kandidaat.
  • Naam en contactgegevens van de persoon of vereniging die de kandidatuur indient.
  • Een duidelijke motivatie voor de kandidaatstelling, zoals omschreven in artikel 2.
  • Voldoende documentatie om de kandidatuur en de motivatie te staven en om de kandidatuur te presenteren, zoals een korte levensloop van de kandidaat (persoon of vereniging), een omschrijving van de activiteit en het nodige beeldmateriaal.

Procedure Bestendig Bureau

 1. Het bestendig bureau van de cultuurraad nomineert maximum 5 kandidaten uit de voorgedragen kandidaturen. Deze worden voorgedragen aan de Algemene vergadering.
 2. Het Bestendig bureau beslist hierover bij geheime stemming. Er kan enkel geldig over beslist worden indien de helft +1 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Zo nodig vordert de voorzitter een tweede beslissende vergadering.
 3. De aanduiding van de genomineerden binnen het Bestendig Bureau gebeurt als volgt: Elk aanwezig lid van het Bestendig Bureau kent aan 5 kandidaten van hun voorkeur, in afdalende volgorde, respectievelijk 5,4,3,2,1 stempunten toe. Na optelling van alle uitgebrachte stempunten worden de kandidaten met de 5 hoogste scores genomineerd.
 4. In geval door gelijkheid van stemmen, bij de eerste stemronde, de 5 plaatsen niet kunnen toegekend worden, wordt een tweede stemronde gehouden tussen de kandidaten die hiervoor in aanmerking komen. Zo nodig worden volgende stemrondes georganiseerd tot er enkel 5 genomineerden zijn.

Procedure Algemene Vergadering

 1. Op een algemene vergadering in de loop van de maand januari, worden door de voorzitter of een afgevaardigde van het bestendig bureau de genomineerden voorgesteld aan de hand van de informatie die bij de kandidatuurstelling werd verstrekt.
 2. Na deze voorstelling verkiest de algemene vergadering bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid één laureaat.
 3. Op deze vergadering heeft iedere aangesloten vereniging één stem. Er kan niet met volmacht gestemd worden.
 4. De bevoegde schepen en de individueel aangesloten leden hebben eveneens één stem.
 5. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid dan wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen de 2 best gerangschikte kandidaten.
 6. Bij gelijkheid van stemmen in de 2e stemronde is de kandidaat verkozen die in de 1e stemronde de meeste stemmen behaalde.

Prijsuitreiking

 1. Op het einde van deze algemene vergadering wordt de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden waar de uitslag van de stemming bekend wordt gemaakt en de prijs uitgereikt.
 2. Op vraag van de pers kan die avond ook de persprijs uitgereikt worden.

Prijs voor Cultuurverdienste

 1. Het Bestendig Bureau kan bovendien driejaarlijks een initiatief nemen tot het uitreiken van een prijs van Cultuurverdienste. Deze prijs is een eretitel en wordt toegekend aan een persoon of vereniging voor hun ganse carrière of loopbaan.

In werking treden

 1. Dit reglement treedt in werking voor onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2011. Het wordt voor het eerst toegepast voor de cultuurprijs voor het culturele jaar 2010-2011.