SUBSIDIEREGLEMENTEN

Overzicht van de subsidiereglementen

Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende subsidiereglementen voor culturele en socio-culturele verenigingen. De volgende subsidies worden door de stad Herentals aangeboden:

Volgende subsidies worden door andere instanties aangeboden:

Werkingstoelagen voor culturele verenigingen

Culturele en socio-culturele verenigingen die zijn aangesloten bij de Herentalse cultuurraad kunnen genieten van een jaarlijkse gemeentelijke werkingstoelage.

Om een werkingstoelage te ontvangen moet de vereniging een dossier indienen waarin een overzicht wordt gegeven van de activiteiten die de vereniging georganiseerd of uitgevoerd heeft in Herentals in de loop van het jaar waarop de subsidies betrekking hebben. Bovendien moeten de activiteiten gestaafd worden door de nodige bewijsstukken.

Reglement

De voorwaarden en vereisten worden beschreven in het
Reglement voor werkingssubsidies voor culturele verenigingen.

In dit reglement worden verenigingen ingedeeld in 3 verschillende groepen. Om te bepalen tot welke groep een vereniging behoort kan de volgende leidraad gevolgd worden:

 • De vereniging heeft actieve leden. Dit zijn leden die niet tot het bestuur behoren, maar als uitvoerder of publiek de activiteiten beleven.
 • De leden van de vereniging zijn de uitvoerders van de activiteiten.
 • De activiteiten worden georganiseerd door de vereniging en zijn gericht op het ruime publiek.
  bv. muziekverenigingen, toneelverenigingen, kunstverenigingen die tentoonstellingen met eigen werk organiseren, ...
→ Groep A
 • De leden van de vereniging zijn wel uitvoerder, maar de vereniging is niet zelf de organisator van de activiteiten die ze brengt. De vereniging verzorgt activiteiten op vraag van een derde partij.
  bv. kerkkoren, gidsenverenigingen, ...
→ Groep B
 • De leden van de vereniging vormen het publiek van de activiteiten.
  bv. socio-culturele verenigingen, seniorenverenigingen, culturele verenigingen die activiteiten organiseren voor hun leden.
→ Groep B
 • De vereniging kent geen actieve leden. Het bestuur organiseert activiteiten die door derden worden uitgevoerd en die gericht zijn op het ruime publiek.
→ Groep C

Aanvraagformulier

De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van standaard formulieren. Afhankelijk van de groep (zie reglement) waartoe de vereniging behoort is er een verschillend aanvraagformulier.

De formulieren bestaan steeds uit 3 pagina's:

 1. Gegevens van de vereniging en vertegenwoordigers in de cultuurraad.

  Deze informatie is om de lijst met contactpersonen voor de cultuurraad up-to-date te houden. Er wordt ook gevraagd naar het aantal actieve leden in de vereniging. Deze informatie wordt niet gebruikt bij het bepalen van het subsidiebedrag, maar als statistische informatie om aldus een beeld te krijgen van het aantal mensen dat de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad vertegenwoordigen.
 2. Overzicht van de activiteiten.

  Hierin wordt een beknopt overzicht gegeven van de activiteiten die, conform het reglement, in aanmerking komen voor hetbepalen van het subsidiebedrag.
 3. Volmachtbepaling.

  Deze informatie wordt overgemaakt aan de financiële dienst voor het uitbetalen van het subsidiebedrag. Mocht deze informatie wijzigen na het indienen van het dossier en voor het uitbetalen van de subsidies, dan is het belangrijk om deze pagina opnieuw in te dienen.

Hoe het formulier invullen?

Bewijsstukken

Voor alle activiteiten die worden vermeld in de subsidie-aanvraag moeten de nodige bewijsstukken toegevoegd worden aan het dossier, en dit conform de vereisten zoals bepaald in het reglement. Wanneer er bewijsstukken ontbreken of niet duidelijk kunnen teruggevonden worden, zal het dossier geweigerd worden en zal de vereniging gecontacteerd worden met de vraag om de ontbrekende bewijzen in te dienen.

Alle bewijsstukken moeten voorzien zijn van een duidelijk leesbaar nummer in een opvallende kleur, dat verwijst naar het nummer dat gebruikt werd in het subsidiedossier. Voor activiteiten in groep B, waarbij niet elke activiteit afzonderlijk wordt opgelijst, maar een totaal aantal wordt opgegeven, moeten de afzonderlijke activiteiten op de bewijsstukken (bv. ledenbrieven) toch duidelijk genummerd worden, zodat het aantal snel en eenvoudig kan gecontroleerd worden.

Subsidies voor culturele initiatieven

Voor bijzondere, gemeenschapsvormende of vernieuwende activiteiten, die vallen buiten de normale werking van een vereniging, die een tijdelijk karakter hebben en die openbaar toegankelijk zijn, kunnen subsidies worden aangevraagd. De voorwaarden en vereisten voor deze subsidies worden beschreven in het "Subsidiereglement voor culturele initiatieven"

De subsidie kan online aangevraagd worden via een aanvraagformulier op de website van de stad, of via een brief aan het college van burgemeester en schepenen. Het is belangrijk om hierbij goed te motiveren op welke wijze het initiatief aan de voorwaar­den voor subsidiëring voldoet én om een duidelijke en voldoende gede­tail­leer­de raming van kosten en inkomsten op te geven.

Om effectief subsidies te ontvangen moet na afloop van de activiteit een financieel verslag worden ingediend waaruit blijkt dat er een financieel tekort was.

De logo's waarvan sprake in dit reglement kan je hier downloaden:


(jpeg)

(png)

(jpeg)

(png)

Subsidies voor jubilerende verenigingen

Verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad of bij een andere door de ge­meen­te­raad erkende adviesraad kunnen een subsidie aanvragen wanneer ze 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaan. De voorwaarden en vereisten voor deze subsi­dies worden beschreven in het "Subsidiereglement voor jubilerende vereni­gin­gen".

De subsidie kan online aangevraagd worden via een aanvraagformulier op de website van de stad of via een brief aan het college van burgemeester en schepenen.

Tussenkomst bij de huur van een zaal

Verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad of een andere door de ge­meen­te­raad erkende adviesraad kunnen subsidies krijgen voor het huren van een zaal voor een culturele activiteit, wanneer deze zaal zich op het grondgebied van Herentals be­vindt en niet wordt geheerd door het stadsbestuur van Herentals. De voorwaarden en vereisten voor deze subsidies worden beschreven in het "Subsidiereglement voor de huur van een zaal voor culturele activiteiten".

Om van deze subsidies te kunnen genieten moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepe­nen en moeten na afloop de nodige financiële bewijsstukken worden voorgelegd.

Subsidies voor Herentalse theatergezelschappen

Theatergezelschappen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in het "Subsidie­reglement voor Herentalse theatergezelschappen" kunnen een speciale subsidie voor theatergezelschappen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.